Home
Провинция Баден-Вюртемберг налага 14-дневна карантина на хора, които влизат или се завръщат от чужбина
Провинция Баден-Вюртемберг налага 14-дневна карантина на хора, които влизат или се завръщат от чужбина
16 April 2020

Министерството на социалните въпроси и интеграцията на федерална провинция Баден-Вюртемберг прие наредба за налагане на 14-дневна карантина на хората, които влизат или се завръщат от чужбина.

Наредбата хармонизира нормативната база на провинцията с аналогично решение на  федералното правителство. Считано от 11 април 2020 г. лицата, които влизат от чужбина на територията на Баден-Вюртемберг са длъжни незабавно да заявят в компетентната териториална полицейска служба адреса на мястото, където ще проведат карантината. Това се отнася и за тези лица, които са влезли от чужбина първо на територията на друга федерална провинция. През периода на карантина те нямат право да приемат посещения от други лица, които не са от кръга на живеещите в същото домакинство. При поява на симптоми за заболяване компетентните служби следва да бъдат уведомявани незабавно.

Лица с адресна регистрация извън територията на Баден-Вюртемберг нямат право да упражняват професионална и трудова дейност през периода на карантина. Нарушителите на наредбата се наказват с глоба.

Изключения се допускат за лица:  

  • които обслужват трансгранично транспортиране на хора, стоки и товари по шосе, жп, воден и въздушен път;
  • които упражняват неотложно необходими дейности за нормално функциониране на здравната система, на обществения ред и сигурност, на дипломатическите и консулските отношения, на правосъдието и правоприлагането, на изборни органи на властта, на федералната, провинциалната и общинската администрации, на органите на ЕС и на международни организации;
  • които са трансгранични пътници - всеки ден или до пет дни седмично влизат на територията на провинцията по професионални, медицински или образователни причини;
  • които са пребивавали в чужбина по-малко от 48 часа и които имат медико- социални и семейни причина ( упражняване на родителски права и попечителство, посещение на партньор, който живее на друго място, неотложни медицински процедури, полагане на грижи за други лица в неравностойно положение);
  • които са сезонни работници - при условие, че ще работят най-малко три седмици и през първите 14 дни имат осигурено изолирано групово настаняване с гарантирана хигиена, избягване на физически контакти и разрешено напускане на мястото за настаняване само за целите на извършваната трудова дейност;
  • които пътуват транзитно по най-прекия маршрут от влизане до напускане на територията на ФРГ, без да се отклоняват за извършване на покупки и за частни посещения;
  • които са получили разрешение от компетентните служби, след подаване на писмено заявление.


Zurück zum Anfang
Zurück zum Anfang